Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden MI BIBI

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.mibibi.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en MI BIBI.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 MI BIBI kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 MI BIBI garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3. MI BIBI zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 Na aanmelding kunt u altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van MI BIBI van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door MI BIBI is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 3 tot 7 werkdagen.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, is dit uw eigen verantwoording en zal MI BIBI hier niet voor optreden.
5.5 Product wordt gemaakt zodra het geld is ontvangen.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Het transport van de producten, na de verzending door MI BIBI, is voor uw risico.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode
U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. MI BIBI zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Sale producten mogen helaas niet geruild worden.

Artikel 8 – Garanties
MI BIBI garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

Indien binnen 5 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal MI BIBI binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt MI BIBI ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer, indien de fabrikant van het betreffende product, zelf een garantie geeft van meer dan 5 dagen.
Na verloop van de genoemde garantietermijn is MI BIBI gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.
De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MI BIBI, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
MI BIBI blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling
Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze, zoals op de website aangeboden, de betaling tot stand zal komen. MI BIBI gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij MI BIBI, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie MI BIBI niet gelieerd is.

U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Indien door MI BIBI geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van MI BIBI jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

De aansprakelijkheid van MI BIBI voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

MI BIBI sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van MI BIBI, waaronder de website, door een derde.

Op de website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient te realiseren dat MI BIBI een onafhankelijke partij is. MI BIBI is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. MI BIBI heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MI BIBI of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. MI BIBI heeft geen zeggenschap over deze websites. MI BBI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

De administratie van MI BIBI geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

MI BIBI is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MI BIBI zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Persoonlijke sieraden
Persoonlijke sieraden of andere maatwerk opdrachten zijn uitgesloten van het retourrecht en kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. Dit omdat deze op maat gemaakt worden naar jouw eigen wens met jouw persoonlijke tekst of foto. Mocht er toch iets mee zijn, neem dan altijd contact met mij op.

Let op:
-Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
-De kosten van retourzending zijn voor de afzender
-Als het product gedragen of beschadigd is kan ik deze niet retour nemen.
-Als ik jouw retour heb ontvangen, zal ik binnen 14 dagen reageren.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door MI BIBI aangepast worden. MI BIBI adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook